Lumikertymäpilotin testaus

By in
4884

Tämän tutkimuksen tavoitteena on testata Forecan kehittämän lumikertymäennusteen (jäljessä “Pilotti”) toimivuutta. Tutkimuksen kohteena ollut Pilotti ennusti tiejaksoittain lumen syvyyden 24 tuntia eteenpäin sekä toteuman 12 tuntia taaksepäin. Tutkimuksessa on seurattu lumensyvyyden kehitystä kenttämittauksin eri puolilla pilottialuetta sekä verrattu näitä mittaustuloksia Pilotin ilmoittamiin ennusteisiin ja toteumiin.

Mallissa lumikertymä kasvaa lumisateen edetessä (kuva 1). Kun uutta lunta tai räntää ei ole tullut kyseisen hoitoluokan toimenpideajan puitteissa, mallin kertymä nollautuu. Kertymää kuvaava vihreä viiva muuttuu oranssiksi, kun kertymä saavuttaa tieosan hoitoluokan mukaisen lähtökynnyksen. Viiva muuttuu punaiseksi, kun maksimilumisyvyys ylitetään. Vastaavat värit näkyvät myös karttapohjan tieosuuksien väreinä. Forecan Pilotin ajatuksena on, että se helpottaa laajoihin alueisiin liittyvien kokonaisuuksien hallintaa tilanteessa, jossa sekä lumisateen voimakkuus, että laatuvaatimukset vaihtelevat tietyn alueen sisällä.

 


Kuva 1. Lumikertymäpilotin käyttöliittymä. Näkymä tilanteessa, jossa on valittu näkyviin yksittäisen tieosan lumikertymätoteuma ja -ennuste.

Tutkimuksessa mitattiin ja seurattiin alkuvuoden 2017 aikana lumikertymän etenemistä yhdeksässä erilaisessa sadetilanteessa eri puolilla pilotti-aluetta. Näistä seitsemän viimeisintä mittaustilannetta on kuvattu raportissa yksityiskohtaisesti (taulukko 1). Lumen syvyyden mittauksia tehtiin sekä eri kohdissa ajoradan poikkileikkausta, että luonnontilaisissa kohteissa ajoradan ulkopuolella.

Taulukko 1. Raportissa kuvattujen mittausten yhteenveto

Tutkimuksessa havaittiin, että Pilotti on yleensä hieman ennen sadetta tai vielä sateen aikana ennustanut selvästi suurempaa lumisadekertymää, kuin Pilotti on jälkeenpäin kertymäksi todennut. Toisaalta Pilotin toteama kertymä on pääsääntöisesti ollut varsin lähellä kenttämittausten tuloksia. Ero Pilotin ennusteen ja kertymän välillä on saattanut ainakin osittain liittyä siihen, että ennuste ei ole ottanut kertymän mahdollista sulamista sateen aikana huomioon. Tutkimuksen kohteena olleet lumisateet syntyivät joko pienessä pakkasessa tai nollakeleissä.

Lähes poikkeuksetta suurimmat lumikertymät mitattiin tien reunoista. Reunalla tarkoitetaan päällystetyllä tiellä suunnilleen reunaviivan kohtaa. Tutkimuksessa myös havaittiin, että tien reunojen kertymät vastasivat kohtuullisen hyvin luonnontilaisten kohteiden kertymiä. Siten suurimmat tien poikkileikkauksen kertymät vastasivat kohtuullisen hyvin Pilotin ilmoittamia toteutumia.

Kun otetaan huomioon, ettei urakoitsijalla ja tienpitäjällä ole olemassa tällä hetkellä mitään edullisia, kattavia ja tarkkoja työkaluja laajojen alueiden lumen syvyyden arviointiin, voidaan Pilottia pitää varsin potentiaaliselta työkalulta lumikertymän arvioimiseen. On lisäksi syytä huomauttaa, että Pilotti toimi tutkimuksen aikana teknisesti lähes moitteettomasti. Käyttöliittymä on hyvin selkeä, helppokäyttöinen ja intuitiivinen.

Koko raportti löytyy Liikenneviraston internet-sivuilta.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)