Liikenneväylien talvihoito

Liikenneväylien talvihoito

SERVICE OVERVIEW

Mikko Malmivuolla (Innomikko Oy) on pitkä yhteinen historia maanteiden talvihoitoon liittyvissä kysymyksissä Väyläviraston (aiemmin Liikennevirasto) kanssa. Malmivuo on osallistunut säännöllisesti viraston talvihoidon toimintalinjoja ja laatuvaatimuksia valmistelevien työryhmien toimintaan. Lisäksi vuodesta 2013 lähtien hän on osallistunut myös kiitoteiden talvihoidon kehittämiseen Finavian tilaamien hankkeiden kautta. Malmivuo on ollut päävastuullisena kymmenissä talvihoitoon liittyvissä tutkimushankkeissa. Alla on lueteltu keskeisimmin  talvihoitoon liittyviä tutkimuksia, mutta kaikki kokonaisuuksien “Kitkanmittaus ja kelintunnistus” sekä “Talviajan liikenneturvallisuus” tutkimukset liittyvät myös tavalla tai toisella talvihoitoon.

Tielaitos jaettiin vuosituhannen alussa Tiehallintoon (nyk. Väylävirasto) ja Tieliikelaitokseen (nyk. Destia). Samalla maanteiden hoito siirtyi valtiolta yksityisten urakoitsijoiden hoidettavaksi. Aihepiirin tutkimukset ovat usein liittyneet urakoiden valvontaan, maanteiden talviajan palvelutason seurantaan ja kilpailutuksen toimivuuteen. Myös uusien tietyyppien toimivuus talvihoidon näkökulmasta on kiinnostanut.

Finaviaa on kiinnostanut kiitoteiden liukkaudentorjunnan optimointi. Vaikka kiitoteiden liukkaudentorjunnan vaatimukset ovat ymmärrettävästi vielä korkeammat kuin maanteillä, kemikaaleja ei haluta käyttää tarpeettomasti.

MALMIVUON TALVIHOITOON KESKEISIMMIN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA (14 kpl):

Innomikko Oy:n palveluksessa (2008-):

Malmivuo, Mikko 2019: Talvihoidon muutosten vaikuttavuus. Alkuvuoden 2019 muutokset. Väyläviraston sisäinen selvitys. 57 s.

Malmivuo, Mikko 2018: Maanteiden talvihoidon laatumittarin arviointi. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 52/2018. 40 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2017: Lumikertymäpilotin testaus. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 47/2017. 41s. + 1 liite. TiivistelmäJulkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2016: Talvihoitoluokituksen tarkistaminen. Liikenneviraston sisäinen selvitys. 31 s.

Malmivuo, Mikko 2014: Sääolosuhteiden vaikutus liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön Helsinki-Vantaan lentokentällä. Mallin jatkokehitys. Finavian sisäinen raportti. 34 s.

Malmivuo, Mikko 2013: Talviliikenteen palvelutason seurantamenettelyn kehittäminen. Liikenneviraston sisäinen raportti. 54 s. Tiivistelmä.

Malmivuo, Mikko 2013: Sääolosuhteiden vaikutus liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön Helsinki-Vantaan lentokentällä. Finavian tilaama sisäinen selvitys. 23 s. Tiivistelmä.

Malmivuo, Mikko 2012: Leveän keskimerkinnän tiet talviolosuhteissa. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 29/2012. 33 s. + liitt. 9 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko 2010: Maanteiden talvihoidon kokonaisedullisuus Suomessa. Liikenneviraston julkaisuja 34/2010. 43 s. + liitt. 7 s. Julkinen raportti.

Malmivuo Mikko 2010: Talvihoidon pistokoelaadunseurannan kehittäminen. Liikenneviraston sisäinen raportti. Tiehallinto, Helsinki. 69s. + liitt. 19s.

VTT:n palveluksessa (1996-2008):

Malmivuo, Mikko 2008. Ruotsin Tema Vintermodell -ohjelman arviointi. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja: 19, Helsinki, Tiehallinto, 59 s.

Malmivuo, Mikko, Penttinen, Olli, Leppänen, Anne, et al.. 2004: Talvikunnossapidon ja kelitiedotuksen tehostaminen. Työryhmän raportti. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja: 23/2004.  34 s. + liitt. 6 s.

Kurki, Timo, Spoof, Harri, Malmivuo, Mikko, Petäjä, Sami, Leinonen, Jarkko 2004: Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset. VTT Tiedotteita 2268. 123 s. + liitt. 7 s. Julkinen raportti.

Malmivuo, Mikko, Kärki,Otto, Mäkinen,Tapani 2000: Teiden kunnossapidon yhteys liikenneturvallisuuteen. Tielaitoksen selvityksiä: 57/2000. 74 s.+ liitt. Julkinen raportti.