Tutkimus ajoneuvon tietoväylää hyödyntävästä liukkaudentunnistuksesta valmistui

By in
6439

VTT on kehittänyt ns. Grip-menetelmänä tunnetun järjestelmän, jossa ajoneuvon omasta tietoväylästä kerättävän tiedon perusteella voidaan arvioida tienpinnan kitkaa. Grip tarkastelee vapaasti pyörivien ja vetävien renkaiden pyörimisnopeuseroa, sekä ottaa laskennassa huomioon kulloinkin käytetyn moottoritehon. Tuloksena saatava luistosuhdeluku on teorian mukaan sitä suurempi, mitä liukkaampi on tien pinta. Tässä tutkimuksessa on verrattu säiliöautoihin ja busseihin asennetun Grip-menetelmän tuottamia tuloksia referenssiajoneuvon kitkamittaustuloksiin.

Mittaukset suoritettiin ajamalla kitkamittarein varustetulla henkilöautolla tutkittavien Gripajoneuvojen perässä. Referenssimittauksia tekevä henkilöauto oli varustettu kolmella jarrutuskitkamittarilla sekä yhdellä optisella kitkamittarilla RCM411. Keskeisin referenssimittari oli jatkuvatoiminen RCM411.

Talvella 2015-2016 suoritettiin säiliöautoilla 4 testiä ja busseilla 3 testiä. Testien aikaisesta säiliöautojen Grip-datasta saatiin talteen 87 %, mutta bussien datasta vain 38 %. Busseissa käytettiin erilaista ajoneuvoyksikköä kuin säiliöautoissa, eikä sen luotettavuus vastannut odotuksia.

Alla olevassa kuvassa on esitetty viiden eri testiajon tulokset. Gripin tuottaman luistosuhteen ja optisen kitkamittarin RCM411 mittaaman kitkan välinen korrelaatio vaikutti kohtuullisen hyvältä. Grip ei yltänyt RCM411:n tarkkuuteen, mutta se kuitenkin tuotti lähes poikkeuksetta korkeita luistosuhteita vain matalammilla optisen mittarin kitkatasoilla. Keleissä, jotka sisälsivät paljon irtonaista ainesta (lumi, sohjo), Grip vaikutti tuottavan odotuksia matalampia luistosuhdehavaintoja. Grip ei myöskään aina tuottanut liukkailla kiinteämmillä keleillä lainkaan luistosuhdehavaintoja. Tämä kuitenkin liittyy itse menetelmään, sillä Grip pystyy tuottamaan havaintoja vain silloin, kun ajoneuvossa on ns. veto päällä. Koska Grip on ennen kaikkea järjestelmä, jossa useamman ajoneuvon tuottamat havainnot validoivat aiempia havaintoja, järjestelmää voidaan tehtyjen testien perusteella pitää kohtuullisen lupaavana.

Kuva. Grip-järjestelmän tuottama luistosuhde sekä optisen kitkamittarin RCM411 mittaamat kitkat. Kuvassa on erilaisin merkein erotettu Säiliöauto 1:n ensimmäinen testi (Säiliö1A), Säiliöauto 1:n toinen testi (Säiliö1B), Säiliöauto 2:n testi (Säiliö2), Bussi 1:n testi (Bussi1) sekä Bussi 3:n testi (Bussi3).

Tehtyjen testien perusteella luistosuhdehavaintojen määrä lähtee kasvuun, kun optisen mittarin kitka saavuttaa arvon 0,45 tai sen alle. Tämä vastaa Liikenneviraston kitkaasteikolla kitkaa 0,35, mikä on 5 sadasosaa yli korkeimman hoitoluokan (Is, mm. moottoritiet) kitkavaatimuksen. Menetelmä saattaa siten soveltua karkeaan toimenpideajan alkamishetken (liukkauden alkamishetki) arviointiin.

Menetelmän tarkkuus ei yksinään riitä talvihoidon laadun vaatimuksenmukaisuuden tarkkaan arviointiin, mutta se saattaa riittää talvihoidon palvelutason arviointiin. Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien mukaan menetelmä olisi tähän mahdollisesti kustannustehokkaampi kuin Liikenneviraston vuonna 2011 lopettama järjestelmä, jossa palkatut konsultit ajoivat kitkamittarein varustetulla ajoneuvolla ennalta sovittuja reittejä säännöllisen ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Tutkimuksen perusteella suositellaankin, että Gripmenetelmän puitteissa käynnistettäisiin nyt pilotti tai pilotteja, jossa otettaisiin mukaan Grip-tiedon loppukäyttäjiä (urakoitsijat, talvihoidon valvonta, valitut tienkäyttäjät) ja kerättäisiin näiden loppukäyttäjien näkemyksiä menetelmästä.FCD-kelipilotin tavoitteena on ollut testata ajoneuvojen ABS- ja ajovakaudenhallintajärjestelmien hyödyntämistä liukkaudentunnistuksessa. Edelleen projektin tavoitteena on ollut testata menetelmälle soveltuvaa käyttöliittymää sekä kerätä loppukäyttäjien kokemuksia tällaisesta palvelusta. Lopullisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa järjestelmän kilpailutus, mikäli järjestelmä osoittautuu toimivaksi.

Koko raportin voit lukea täältä.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)