Ajankohtaista

Jääpitohyväksynnän yhteiskuntataloudelliset vaikutukset

Suomessa on käytettävä henkilö- ja pakettiautoissa nastoitettuja tai nastattomia talvirenkaita eli kitkarenkaita joulukuun alusta helmikuun loppuun. Renkaiden pitokyvylle talvisissa olosuhteissa ei kuitenkaan ole asetettu mitään vaatimuksia. Talvirengastesteissä on kuitenkin havaittu, että jääkeleillä Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen talvirenkaiden pitokyky on huomattavasti pienempi kuin pohjoismaisiin oloihin suunniteltujen kitkarenkaiden pitokyky. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli…

Optisten kelianturien testaus lentoasemaolosuhteissa

Suomessa lentoasemien kunnossapitoon liittyy kansainvälinen ICAO:n (International Civil Aciation Organization) standardien mukainen raportointijärjestelmä, jossa raportoidaan kiitoteiden keliolosuhteet. Keliolosuhteita kuvataan mm. raportoimalla kelityyppi ja kiitotiellä olevan aineksen (esim. lumi tai sohjo) kerrospaksuus. Kerrospaksuuden mittaukseen ei ole käytettävissä mitään automaattista mittausjärjestelmää, vaan se perustuu pitkälle aistinvaraiseen arviointiin ja mittaviivaimen kanssa tehtyihin pistokokeisiin.…

Tutkimus talvirengastyypin vaikutuksesta vakaviin onnettomuuksiin valmistui

Tutkimuksen tavoitteena oli liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineiston perusteella verrata nastoitettavien ja ei-nastoitettavien talvirenkaiden turvallisuusvaikutuksia. Tutkimusaineistona oli 958 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, jotka olivat tapahtuneet vuosien 1997–2012 marras-maaliskuussa ja joissa oli ollut osallisena henkilö- tai pakettiauto. Aineisto ei sisältänyt itsemurhia, sairauskohtauksia tai nukahtamisia. Tarkastelu keskittyi kuljettajiin, joilla oli lautakunnan arvion mukaan ollut ratkaisevin vaikutus…

Hoidon ja ylläpidon teknisten asiakirjojen päivitys valmistui

Liikennevirasto on saamassa päätökseen mittavan maanteiden hoidon ja ylläpidon teknisten asiakirjojen uusimistyön. Työ on käsittänyt kaikki maanteiden hoitoon ja ylläpitoon liittyvät keskeiset asiakirjat: talvihoidon laatuvaatimukset, hoidon tuotekortit ja hoidon työkohtaisten tarkennusten pohjan. Työssä on pyritty päivittämään, selkeyttämään ja tarkentamaan olemassa olevia asiakirjoja. Työssä on kuultu myös hoitourakoitsijoiden edustajia. Työryhmän sihteerinä…

Tutkimus talviliikenteen palvelutason seurantamenettelyn kehittämisestä valmistui

Tausta Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset vastaavat tilaajan ominaisuudessa Suomessa maanteiden talvihoidosta. Jotta maanteiden talviliikenteen palvelutasoa voitaisiin ylläpitää ja kehittää, on palvelutasoa seurattava. Liikennevirasto on teettänyt talvihoidon keskitettyä laadunseurantaa (ns. Talla-mittaukset) 1990-luvulta lähtien. Seurantaa jatkettiin aina talveen 2010-2011 asti (kuva 1). Keskitetyssä laadunseurannassa pistokoekonsultit ovat kiertäneet tieverkkoa ennalta määrätyn aikataulun ja…